REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI W SENSOPLANETA

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem zajęć jest Sensoplaneta Danuta Woźniak, która prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach dla dzieci. 
 3. Ilekroć w regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
  1. Organizator – Sensoplaneta Danuta Woźniak;
  2. Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach lub Warsztatach;
  3. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka, lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;
  4. Warsztaty – zajęcia dla dzieci wraz z ich opiekunami.

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. Poszczególne Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w określonym wieku, określonym w opisie danych zajęć.
 2. Udział w zajęciach może odbywać się wyłącznie za wiedzą i zgodą Opiekuna.
 3. Opiekun winien poinformować Organizatora o wszystkich alergiach pokarmowych i o występowaniu astmy oskrzelowej, zarówno u siebie jak i u dziecka. Zatajenie informacji o alergii pokarmowej swojej i dziecka oraz o astmie oskrzelowej i świadome uczestnictwo w zajęciach – powoduje, że odpowiedzialność za ewentualne reakcje negatywne organizmu na styczność z produktami, barwnikami, aromatami spożywczymi jakie będą na zajęciach, odpowiada tylko i wyłącznie Opiekun. 
 4. Opiekun powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia dziecka oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach. 
 5. Udział w zajęciach odbywa się na odpowiedzialność Opiekunów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy, powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń i rekwizytów oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa przez Uczestnika. 

§ 3

Organizacja zajęć

 1. Zajęcia odbywają się na zabezpieczonej plandeką przestrzeni. Uczestnicy poruszają się w jej obrębie, zaś poza nią w obuwiu zmiennym np. w klapkach.
 2. Podczas zajęć nie powinno się: pospieszać dzieci, zmuszać do aktywności oraz zachęcać na siłę do zabawy z innymi uczestnikami.
 3. W warsztatach dla dzieci w wieku od 1-3 lub młodszymi, wraz z dziećmi uczestniczy jeden Opiekun. W zajęciach dla dzieci od 3-6 lat dzieci mogą uczestniczyć samodzielnie, wtedy warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie Deklaracji Uczestnika.
 4. Na zajęciach Uczestnicy mogą się wybrudzić, dlatego też należy brać udział w Warsztatach zmiennym ubraniu, a po zajęciach opłukać dzieciom stopy i dłonie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za ubrania, które nie dadzą się wyprać z barwników.
 6. Na Warsztaty należy zabrać ze sobą mały ręcznik lub chusteczki nawilżające, by móc wytrzeć dziecko po zajęciach. 
 7. Proponuje się zabrać ze sobą przekąski i wodę dla swoich pociech.
 8. Po każdych zajęciach sprawdzany jest stan techniczny zabawek tj. miski, łopatki, foremki, etc. sprawdzane są pod kątem czy nie mają pęknięć i innych uszkodzeń, tak by nie były przyczyną urazu dłoni czy innej części ciała podczas zabawy.
 9. Organizator informuje, że na warsztatach, do produkcji mas i cieczy, będą używane syntetyczne barwniki spożywcze oraz aromaty spożywcze.
 10. Organizator informuje, że stosowane na warsztatach barwniki spożywcze posiadają stosowne atesty i aktualne daty ważności. Ilość wykorzystywanych barwników, będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (art. 10 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w zajęciach dzieciom z objawami chorób zakaźnych, dzieciom, których zachowanie zagraża innym uczestnikom zajęć, bądź też wyraźnie zakłóca prowadzenie zajęć; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika

§ 4

Rezerwacja miejsc

 1. Na zajęcia można zgłosić się dzwoniąc lub pisząc pod numer telefonu podany na stronie lub pisząc e-mail sensoplaneta@gmail.com.
 2. Po zgłoszeniu chęci udziału w zajęciach, prosimy o oczekiwanie na informację zwrotną od Organizatora. Informacje będą przekazywane drogą elektroniczną lub telefoniczną. 
 3. Kolejnym krokiem po otrzymania informacji od Organizatora o wolnym miejscu wymagana będzie wpłata określonej kwoty (zgodnie z podanym na stronie cennikiem) na rachunek bankowy (dane rachunku poniżej w § 4 ust. 2 ) najpóźniej na dwa dni przed zajęciami oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail sensoplaneta@gmail.com – tylko wpłata określonej kwoty gwarantuje rezerwację miejsca.

§ 5

Płatności

 1. Płatność dokonywana jest przelewem na podany numer konta lub gotówką w dniu odbywania się zajęć .
 2. Dane do przelewu:

Sensoplaneta Danuta Woźniak

Ul. Henryka Sienkiewicza 2a/1

Numer konta:ING Bank Śląski S.A: 09 1050 1328 1000 0097 5835 1861

Tytuł przelewu: Zajęcia dla dzieci/data…/godzina…

 1. Opłata może zostać wykonana przed lub po zajęciach.
 2. Koszt zajęć podany jest w wydarzeniu promującym warsztaty oraz na facebookowym fanpage Sensoplaneta
 3. Cena warsztatów może ulegać zmianie, w zależności od miejsca ich prowadzenia lub tematyki. O zmianach będziemy informować na naszym fanpage.

§ 6

Karnety

 1. Istnieje możliwość zakupu karnetu na zajęcia sensoryczne.
 2. Szczegóły karnetu dotyczące ilości zajęć i ważności, będą dostępne na stronie jak i w cenniku 
 3. Karnet po opłaceniu jest ważny od pierwszych zajęć sensorycznych, na które zapisze się Uczestnik.
 4. W ramach karnetu, można raz zgłosić nieobecność dziecka na zajęciach (dzień wcześniej telefonicznie) wtedy ten dzień z karnetu nie przepada i jest aktualny na następnych warsztatach.
 5. Karnet jest imienny, nie ma możliwości go pożyczyć lub uczestniczyć w zajęciach z karnetem, który jest zapisany na inną osobę. 

§ 7

Rezygnacja z zajęć

 1. Rezygnacja Uczestników na minimum dwa dni przed zajęciami może odbywać się drogą mailową lub telefoniczną, a jeśli następuje w dniu warsztatów to tylko i wyłącznie drogą telefoniczną.
 2. Ze względów organizacyjnych (zakup produktów oraz ograniczona liczba miejsc) Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów z powodu rezygnacji Uczestników na dzień przed zajęciami lub w dniu zajęć. Przygotowywanie zajęć jest procesem czasochłonnym i kosztownym.
 3. Jeżeli Uczestnik odwoła swoje uczestnictwo z zajęć na dwa dni przed zajęciami lub wcześniej, to wpłacona kwota podlega zwrotowi lub przechodzi na poczet kolejnych zajęć.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, zmiany miejsca lub terminu warsztatów, w przypadku gdy pojawią się nieprzewidziane trudności, np. choroba. W przypadku  takich zmian Uczestnicy zostaną jak najszybciej poinformowani telefonicznie lub mailowo, a pieniądze będą zwrócone lub przejdą na poczet kolejnych zajęć.
 5. Jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba osób, zajęcia nie odbędą się. Pieniądze będą zwrócone lub przejdą na poczet kolejnych zajęć.
 6. Organizator oraz Opiekun nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania Warsztatów, jeśli zostało to spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź.

§ 7

Dane osobowe i wizerunek

 1. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Opiekunów oraz Uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzonymi zajęciami. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo: żądania od administratora dostępu do danych; żądania ich sprostowania; żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić dziecku uczestniczenie w zajęciach.
 3. Opiekun Uczestnika udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym rozpowszechniania zdjęć, fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i wypowiedziami Uczestników, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika i głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatora), informowania i realizacji zajęć zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych materiałów z wizerunkiem także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu zajęć lub promocji Organizatora.

§ 8

Fotografowanie oraz nagrywanie filmów

 1. Organizator wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć przez Opiekuna podczas prowadzenia Warsztatów.
 2. Na zdjęciach oraz filmach nie mogą się znajdować wizerunki innych uczestników zajęć oraz wizerunek osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Organizator zezwala na nagrywanie filmików, jednakże nie mogą być one dłuższe niż 5 minut.
 4. Nie zezwala się na nagrywanie filmów z przebiegu całych zajęć.
 5. Nie zezwala się na wykonywanie zdjęć oraz nagrywania filmów dzieci bez koszulek lub w samych pampersach.
 6. Publikacja zdjęć oraz filmów na portalach społecznościowych, powinna zawierać oznaczenie, gdzie zostały wykonane, poprzez otagowanie: @sensoplaneta.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) Opiekun.
 3. Niniejszy regulamin może podlegać okresowo zmianom. O wszystkich zmianach w regulaminie będziemy informować.
Instagram